Общи събрания
02.12.2011
Проведено Общо събрание на акционерите на 02.12.2011 г.

23.11.2011
Публикация на покана за извънредно Общо събрание на акционерите за ...

Пуб.икувана покана за ИОСА
23.11.2011
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите, насрочено за ...

Покана за ИОСА
01.11.2011
Уведомление за неприемане на ангажимент от одитор

25.10.2011
Публикация на покана за извънредно Общо събрание на акционерите за ...

Публикувана покана за ИОСА