Общи събрания
23.07.2020
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 28.08.2020 г.
 - Документ1 Покана за свикване на РГОСА на 28.08.2020 г.
 - Документ2 Пълномощно образец за участие в РГОСА
 - Документ3 Дневен ред за провеждане на РГОСА на 28.08.2020 г.
 - Документ4 Материали за Общото събрание на акционерите на 28.08.2020 г.
 - Документ5 Протокол 28 на СД за провеждане на ОСА
 - Документ6 Годишен финансов отчет за 2019 г. заверен
 - Документ7 Приложения и оповестявания към ГФО за 2019 г.
 - Документ8 Одиторски доклад за ГФО за 2019 г.
 - Документ9 Декларация от одитор за ГФО 2019 г
 - Документ10 Доклад за дейността през 2019 г.
 - Документ11 Декларация за корпоративно упряавление 2019 г.
 - Документ12 Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2019 г.
 - Документ13 Отчет на Одитния комитет за 2019 г.
 - Документ14 Правила за участие и гласуване от пълномощник в РГОСА
 - Документ15 Уведомление до КФН, БФБ, ЦД и обществеността за провеждане на РГОСА
 - Документ16 Предложение по т.8-покриване на загубата за 2019 г.
 - Документ17 Предложение по т. 7-Препоръка от  Одитния комитет за избор на одитор
 - Документ18 Декларации чл.114,116 ЗППЦК, чл. 234 и 237 ТР-Гъргаров
 - Документ19 Доклад за възнаграждението на СД през 2019 г.
 - Документ20 Политика за възнаграждението на СД
 - Документ21 Статут на Одитен комитет
 - Документ22 Диплома Николай Гюров - ОК
 - Документ23 Предложение по т.11 от дн.ред - възнагр.на ОК
 - Документ24 Декларация по чл.107 от ЗНФО от Николай Гюров
 - Документ25 Свидетелство за съдимост на Здравко Гъргаров
 - Документ26 Диплома на Здравко Гъргаров
 - Документ27 Предложение по т. 9 от дн.ред - избор на членове на ОК
 - Документ28 Предложение по т.14 от дн.ред - Промени в състава на СД