Общи събрания
20.05.2014
Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 27.06.2014 г.
 - Документ1 Покана за свикване на РГОСА
 - Документ2 Пълномощно образец за участие в РГОСА
 - Документ3 Дневен ред за провеждане на РГОСА
 - Документ4 Материали за Общото събрание на акционерите
 - Документ5 Протокол на СД за провеждане на ОСА
 - Документ6 Годишен финансов отчет за 2013 г. заверен
 - Документ7 Приложения и оповестявания към ГФО - 1
 - Документ8 Приложения и оповестявания към ГФО - 2
 - Документ9 Одиторски доклад за ГФО за 2013 г.
 - Документ10 Доклад за дейността през 2013 г.
 - Документ11 Отчет за изпълнението на Програмата за корпоративно управление 2013 г. 
 - Документ12 Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г.
 - Документ13 Отчет на Одитния комитет за 2013 г.
 - Документ14 Правила за участие и гласуване от пълномощник в РГОСА
 - Документ15 Уведомление до КФН, БФБ, ЦД и обществеността за провеждане на РГОСА