Корпоративно управление
Общото събрание на акционерите избира Съвет на директорите, който към днешна дата се състои от трима членове в състав:
- Георги Димитров Шапков - председател,
- Тодор Николов Тодориев - зам. председател
- инж. Иван Атанасов Терзиев – представлява дружеството като Изпълнителен директор


Прикачени документи
Програма за корпоративно управление