Управление

    “Гоце Делчев – Табак” АД е правоприемник на “Тютюнева промишленост” гр. Гоце Делчев. Търговското дружество е създадено през м. декември 1993 г., съгласно Разпореждане № 115 на Министерския съвет за преобразуване на СО “Булгартабак” в ”Булгартабак-Холдинг” ЕАД и още 22 акционерни дружества с държавно участие. С решение № 1414 от 27.04.2007 г. на Благоевградски окръжен съд е преименувано от “Гоце Делчев-БТ” АД на “Гоце Делчев-Табак” АД.
     На 10.08.2007 г. “Булгартабак Холдинг” АД на закрит аукцион чрез Българска фондова борса продава своите акции на “Престиж-Бизнес 93” ООД, а на 27.08.2007 г. “Престиж-Бизнес 93” ООД продава част от тях на “Беко-експорт-импорт” ООД. 
     Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул.”Царица Йоанна” № 12. Съдебната регистрация на Дружеството е от 1994 г., решение на Благоевградски окръжен съд по фирмено дело № 104 / 1994 г.

     Със Заявление А5 с вх. № 20080125114150 от 25.01.2008 г. “Гоце Делчев-Табак” АД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, Министрество на правосъдието.

     “Гоце Делчев –Табак” АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

      Разпределението на акционерния капитал на Дружеството към 31.12.2017 г. е както следва:

·         Престиж Бизнес-93 ООД с 476 212 акции     -   49.50 %

·         Беко-експорт-импорт ООД с 276 850 акции             - 28.77 %

·         Франа S.A. Швейцария със 166 280 акции       - 17.28 %

·         Други юридически лица с 20 296 акции           -    2.11 %

·         Физически лица с 22 482 акции                         -   2.34 %

    Гоце Делчев Табак АД има едностепенна система на управление. На 11.08.2017 г. на Общо събрание на акционерите е избран нов Съвет на директорите в състав от   3-ма членове: Георги Димитров Шапков-председател, Тодор Николов Тодориев-зам. председател и инж. Иван Атанасов Терзиев-Изпълнителен директор. Към 31.12.2017 г. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор инж. Иван Атанасов Терзиев.
На 28.08.2020 г. Общото събрание на акционерите извърши промяна в състава на Съвета на директорите - Георги Димитров Шапков-председател, Тодор Николов Тодориев-Изпълнителен директор, Здравко Борисов Гъргаров - зам.председател
Към 31.12.2020 г. дружеството се представлява и управлява от Тодор Николов Тодориев, вписан в Търговския регистър на 30.09.2020 г.