Акции
Капиталът на дружеството е разпределен в 962120 броя поименни акции:

- номинална стойност на акция - 1 лев

Към днешна дата акциитте на “Гоце Делчев-Табак” АД се търгуват на “Българска фондова борса-София” АД.
Състояние в момента:

1. Акции, придобити от индивидуални участници:

- акционери - 597 броя
- акции - 22 482 броя

2. Акции, придобити от юридически лица:

- акционери - 6 броя
- акции - 939 638 броя

3. Лица с над 25 % участие в капитала, които упражняват контрол върху дужеството:

- физически лица - няма
- юридически лица:
• Престиж Бизнес-93 ООД с 476 212 акции - 49.50 %
• Беко-експорт-импорт ООД с 276 850 акции - 28.77 %