Общи събрания
19.05.2022
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 27.06.2022 г.
- Документ1 Покана за свикване на РГОСА на 27.06.2022 г.
 - Документ2 Пълномощно образец за участие в РГОСА на 27.06.2022 г.
 - Документ3 Дневен ред за провеждане на РГОСА на 27.06.2022 г.
 - Документ4 Материали за Общото събрание на акционерите на 27.06.2022 г.
 - Документ5 Протокол 44 на СД за провеждане на РГОСА
 - Документ6 Годишен финансов отчет с приложенията към него за 2021 г. заверен и одит доклад
 - Документ7 Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2021 г.
 - Документ8 Отчет на Одитния комитет за 2021 г.
 - Документ9 Правила за участие и гласуване от пълномощник в РГОСА
 - Документ10 Уведомление до КФН, БФБ, ЦД и обществеността за провеждане на РГОСА
 - Документ11 Предложение по т. 8-покриване на загубата за 2021 г.
 - Документ12 Предложение по т. 7-Препоръка от  Одитния комитет за избор на одитор
 - Документ13 Предложение по т. 6 - Освобождаване на СД от отговорност за 2021 г.
 - Документ14 Предложение по т. 10 - избор на членове на СД
 - Документ15 Предложение по т. 11 - определяне възнаграждения на СД
 - Документ16 Свидетелства за съдимост 3 бр. от членове СД
 - Документ17 Декларации по чл. 114б от ЗППЦК - 3 бр. от членове на СД
 - Документ18 Декларации по чл. 116а1 от ЗППЦК - 3 бр. от членове на СД
 - Документ19 Декларации по чл. 234 от ТЗ - 3 бр. от членове на СД
 - Документ20 Декларации по чл. 237 от ТЗ - 3 бр. от членове на СД