Общи събрания
18.05.2024
Представяне на покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 24.06.2024 г.
- Документ1 Покана за свикване на РГОСА на 24.06.2024 г.
 - Документ2 Пълномощно образец за участие в РГОСА на 24.06.2024 г.
 - Документ3 Дневен ред за провеждане на РГОСА на 24.06.2024 г.
 - Документ4 Материали за Общото събрание на акционерите на 24.06.2024 г.
 - Документ5 Протокол 19 на СД за провеждане на РГОСА на 24.06.2024 г.
 - Документ6 Годишен финансов отчет с приложенията към него за 2023 г. заверен и одит доклад
 - Документ7 Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.
 - Документ8 Отчет на Одитния комитет за 2023 г.
 - Документ9 Правила за участие и гласуване от пълномощник в РГОСА на 24.06.2024 г. 
 - Документ10 Уведомление до КФН, БФБ, ЦД и обществеността за провеждане на РГОСА
 - Документ11 Предложение по т. 8-прехвърляне на натрупаната печалба
 - Документ12 Предложение по т. 7-Препоръка от  Одитния комитет за избор на одитор за 2024 г.
 - Документ13 Предложение по т. 6 - Освобождаване на СД от отговорност за 2023 г.
 - Документ14 Предложение по т. 10 - избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите
 - Документ15 Диплома на нов член на Съвета на директорите 
 - Документ16 Декларации по чл. 114, 116 от ЗППЦК, чл. 234 и 237 от ТЗ
 - Документ17 Автобиография нов член на СД
 - Документ18 Свидетелство съдимост нов член на СД
 - Документ19 Публикувана покана за РГОСА за 24.06.2024 г. в ТР