Общи събрания
10.05.2023
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 16.06.2023 г.
 - Документ1 Покана за свикване на РГОСА на 16.06.2023 г.
 - Документ2 Пълномощно образец за участие в РГОСА на 16.06.2023 г.
 - Документ3 Дневен ред за провеждане на РГОСА на 16.06.2023 г.
 - Документ4 Материали за Общото събрание на акционерите на 16.06.2023 г.
 - Документ5 Протокол 11 на СД за провеждане на РГОСА
 - Документ6 Годишен финансов отчет с приложенията към него за 2022 г. заверен и одит доклад
 - Документ7 Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.
 - Документ8 Отчет на Одитния комитет за 2022 г.
 - Документ9 Правила за участие и гласуване от пълномощник в РГОСА
 - Документ10 Уведомление до КФН, БФБ, ЦД и обществеността за провеждане на РГОСА
 - Документ11 Предложение по т. 8-прехвърляне на натрупаната печалба
 - Документ12 Предложение по т. 7-Препоръка от  Одитния комитет за избор на одитор за 2023 г.
 - Документ13 Предложение по т. 6 - Освобождаване на СД от отговорност за 2022 г.
 - Документ14 Предложение по т. 10 - избор на членове на Одитния комитет
 - Документ15 Предложение по т. 11 - определяне възнаграждения на Одитния комитет
 - Документ16 Диплома на ОК - Николай Гюров
 - Документ17 Декларации по чл. 107 от ЗНФО от ОК-Николай Гюров