Текуща година
30.04.2015
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2015 г.

30.03.2015
Годишен финансов отчет за 2014 година

30.01.2015
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2014 г.

Междинен отчет към 31.12.2014 г.
18.10.2014
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2014 година

29.07.2014
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2014 година