Общи събрания
07.07.2017
Покана за извънредно Общо събрание на акционерите на 11.08.2017
- Документ1 Покана за свикване на ИОСА
 - Документ2 Пълномощно образец за участие в ИОСА
 - Документ3 Дневен ред за провеждане на ИОСА
 - Документ4 Материали за Общото събрание на акционерите
 - Документ5 Протокол на СД за провеждане на ИОСА
 - Документ6 Правила за участие и гласуване от пълномощник в ИОСА
 - Документ7 Уведомление до КФН, БФБ, ЦД и обществеността за провеждане на ИОСА
 - Документ8 Предложение по т.1 от дневния ред-избор членове на СД
 - Документ9 Предложение по т.2 от дневния ред-възнаграждения на СД
 - Документ10 Свидетелства за съдимост на членовете  на СД
 - Документ11 Декларации по чл. 114б от ЗППЦК на членовете на СД
 - Документ12 Декларации по чл.116а от ЗППЦК на членовете на СД
 - Документ13 Декларации по чл.234 от ТЗ на членовете на СД
- Документ14 Декларации по чл.237 от ТЗ на членовете на СД