Общи събрания
09.06.2021
Представяне на покана за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на 12.07.2021 г.
  - Документ1 Покана за свикване на РГОСА на 12.07.2021 г.
 - Документ2 Пълномощно образец за участие в РГОСА
 - Документ3 Дневен ред за провеждане на РГОСА на 12.07.2021 г.
 - Документ4 Материали за Общото събрание на акционерите на 12.07.2021 г.
 - Документ5 Протокол 37 на СД за провеждане на ОСА
 - Документ6 Годишен финансов отчет за 2020 г. заверен
 - Документ7 Приложения и оповестявания към ГФО за 2020 г.
 - Документ8 Одиторски доклад за ГФО за 2020 г.
 - Документ9 Декларация от одитор за ГФО 2020 г
 - Документ10 Доклад за дейността през 2020 г.
 - Документ11 Декларация за корпоративно упряавление 2020 г.
 - Документ12 Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.
 - Документ13 Отчет на Одитния комитет за 2020 г.
 - Документ14 Правила за участие и гласуване от пълномощник в РГОСА
 - Документ15 Уведомление до КФН, БФБ, ЦД и обществеността за провеждане на РГОСА
 - Документ16 Предложение по т.8-покриване на загубата за 2020 г.
 - Документ17 Предложение по т. 7-Препоръка от  Одитния комитет за избор на одитор
 - Документ18 Доклад за възнаграждението на СД през 2020 г.