Общи събрания
21.05.2018
Покана за провеждане на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2018 г.
- Документ1 Покана за свикване на РГОСА
 - Документ2 Пълномощно образец за участие в РГОСА
 - Документ3 Дневен ред за провеждане на РГОСА
 - Документ4 Материали за Общото събрание на акционерите
 - Документ5 Протокол на СД за провеждане на ОСА
 - Документ6 Годишен финансов отчет за 2017 г. заверен
 - Документ7 Приложения и оповестявания към ГФО за 2017 г.
 - Документ8 Одиторски доклад за ГФО за 2017 г.
 - Документ9 Декларация от одитор за ГФО 2017 г
 - Документ10 Доклад за дейността през 2017 г.
 - Документ11 Декларация за корпоративно упряавление 2017 г.
 - Документ12 Отчет на директора за връзки с инвеститорите за 2017 г.
 - Документ13 Отчет на Одитния комитет за 2017 г.
 - Документ14 Правила за участие и гласуване от пълномощник в РГОСА
 - Документ15 Уведомление до КФН, БФБ, ЦД и обществеността за провеждане на РГОСА
 - Документ16 Предложение по т.8-покриване на загубата за 2017 г.
 - Документ17 Предложение по т. 7-Препоръка от  Одитния комитет за избор на одитор