Актуални
30.10.2017
Уведомление за публикуван междинен финансов отчет към 30.09.2017 г. и ...

18.08.2017
Вписани промени в ТР, приети на ИОСА на 11.08.2017 г.

11.08.2017
Уведомление за проведено ИОСА, представители и взети решения - ...

28.07.2017
Публикуван междинен финансов отчет към 30.06.2017 г. и финансов ...

07.07.2017
Публикация на поканата за извънредно Общо събрание на 11.08.2017 г.